ماموریت و چشم انداز

 

 

ماموریت ما در راهبر فرآیند آریا بهرهبرداری نوآورانه، بهرهور و سبز از خطوط فرآوری مواد معدنی و گندلهسازی است.

 

 

 در راستای این مأموریت یک چشم‌انداز کلی را برای خود در نظر گرفته‌ایم.

 

این چشم‌انداز فقط آرزویی بر روی کاغذ نیست!

درواقع، با طراحی و پیاده‌سازی نظام‌های مدیریتی کارآمد، جذب متخصصین و افراد نخبه، پرورش منابع انسانی متخصص در این حوزه و ایجاد شبکه همکاران، شرکت راهبر فرآیند آریا خواهد توانست فضایی تشکیل دهد که دسترسی به این چشم‌انداز را هموار سازد. این چشم‌انداز بدین صورت است: