ارزش های بنیادی منابع انسانی

تعامل موثر

احترام و ادب در ذات ماست احترام به انسانها، محیط‌زیست و ارزش های جامعه محلی. اهل تعامل هستیم، برای درک نظرات دیگران خوب گوش می‌دهیم و نظرات‌مان را به‌صورت روشن بیان می‌کنیم.

چابکی

باور داریم به هنگام بودن و سرعت در تعریف و اجرای کارها، مهم بودن آن کار را معین می‌کند. در راه‌اندازی و تحقق سریع عمل می‌کنیم، انعطاف‌پذیریم و سریع‌تر از دیگران به تغییرات محیطی و درونی پاسخ می‌دهیم.

حرفه‌ای‌گرایی به تخصص‌ها احترام می‌گذاریم و کار را به متخصص ارجاع می‌دهیم، از ابزارهای تخصصی برای کار استفاده می‌کنیم، در عرصه فکر و عمل به شواهد میدانی توجه داریم، نظم فکری و آراستگی ظاهر داریم.

خدمتگزاری

مشتری ولی‌نعمت ماست، نیاز مشتری سرآغاز کار ما و رضایت مشتری سرانجام کار ماست. مشتری درونی نیز مانند مشتری بیرونی مهم است.

شفافیت

سعی می‌کنیم فکر و حرف و کردارمان یکپارچه باشد، گزارش غیرواقعی نمی‌دهیم و گزارش‌گری به اندازه و به‌هنگام داریم.

نتیجه‌گرایی

در شروع کارها هدفمندیم و به نتیجه توجه داریم، در فرآیند انجام تا دستیابی به نتیجه تلاش می‌کنیم و از پا نمی‌نشینیم. در پایان کار نیز بر اساس نتیجه گزارش‌دهی می‌کنیم.

ارزش‌های منابع انسانی

در شرکت راهبر فرآیند آریا ۷ ارزش بنیادی منابع انسانی داریم که تمامی همکاران ما به آنها متعهد هستند. ما هنگام تصمیم‌گیری و نیز تنظیم روابط و رفتارهای خود مبتنی بر آنها عمل می‌کنیم. باور ما این است که ایستادگی روی این ارزش‌هاست که دستیابی به چشم‌انداز ارزشمند سازمان را تسهیل و میسر می‌کند.